...

Regulamin wizyt

Strona główna /Regulamin wizyt

Ogólne

 • Zajęcia trwają 45 minut. Czas może zostać skrócony w przypadku nadmiernego zmęczenia dziecka 
 • W przypadku spóźnienia pacjenta na terapię , terapeuta nie ma obowiązku przedłużania zajęć

Płatności

 • Płatność za zajęcia odbywa się gotówkowo, bezgotówkowo – za pomocą terminala płatniczego lub przelewem w formie przedpłaty na wskazany w fakturze nr konta bankowego
 • Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o wcześniejsze powiadomienie o tym osoby pracującej w rejestracji 
 • Faktury za zajęcia wysyłane są na adres e-mail

Nieobecności

 • Wizytę nieodwołaną lub odwołąną później niż do godziny 17:00 dnia poprzedzającego wizytę uznaje sie za odbytą i obowiązuje za nią pełna płatność 
 • Pacjent, który został zapisany na pierwszą wizytę i nie powiadomił o jej odwołaniu ma obowiązek uiścić płatność za wizytę przed umówieniem się kolejny raz

Bezpieczeństwo

 • Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiada rodzic/ opiekun
 • Zabrania się wchodzenia do sal terapeutycznych bez osoby prowadzącej zajęcia 
 • Rodzice/ opiekunowie, których dziecko zostaje na zajęciach samo zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie
 • Terapeuci i pracownik rejestracji nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu zajęć
 • Placówka nie odpowiada za rzeczy pozostawione na jej terenie.
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.